Washing With Vertical Drying

شستشو با خشک کردن عمودی


اصول کار

این دستگاه مسئول تمیز کردن ذرات گرد و غبار و سنگ های بسیار کوچک توسط آب از روی دانه ها می باشد که این امر میتواند رطوبت نیز به دانه اضافه کند

خشك كردن


شستشو کردن