TRIEXTA Trieur

TRIEXTA Trieur


اصول کار

تریور برای جدا کردن دانه های شکسته، گرد و بلند و دانه های ناخواسته مخلوط مانند جو، چاودار، در گندم بر اساس شکل و اندازه آنها استفاده می شود. . طبل دوار استوانه‌ای داخل دستگاه دارای سطوح داخلی سلکتور است و به لطف این سلکتورها، مواد ناخواسته از دانه‌های دیگر جدا شده و به داخل درام‌ها فرستاده می‌شود و توسط مارپیچ به بیرون منتقل می‌شوند. دانه های جدا نشده به سمت خروجی میروند همچنین اهرم های تنظیمی جهت اهداف مختلف از قبیل اندازه دانه های مد نظر برای دستگه تعبیه شده است.

حداقل مصرف انرژی


جریان محصول کنترل شده