Drum Sifter With Aspirator

درام سیفتر با آسپیراتور


اصول کار

برای عملیات تمیز کردن غلات قبل از ذخیره سازی در زمان برداشت استفاده می شود.