double-compartment-control-sifter

غربال کنترلی دو محفظه


اصول کار

غربال کنترل برای کنترل محصول قبل از بسته بندی در کارخانه های آسیاب استفاده می شود. دومین حوزه استفاده دستگاه، کارخانه هایی با ظرفیت تولید پایین و دارای مشکل فضا می باشد.