غربال کنترلی دو محفظه


اصول کار

غربال کنترل برای کنترل محصول قبل از بسته بندی در کارخانه های آسیاب استفاده می شود. دومین حوزه استفاده دستگاه، کارخانه هایی با ظرفیت تولید پایین و دارای مشکل فضا می باشد.